خرید سرویس بیگ بلو باتن - تعرفه اشتراک bigbluebutton

برای خرید اشتراک bigbluebutton ابتدا قیمت سرویس های بیگ بلو باتن را از لیست زیر مشاهده کنید و سپس برای خرید هر کدام روی گزینه "انتخاب" بزنید. در صفحه ای که وارد می شوید ثبت نام کنید و سپس خرید سرویس را بزنید و مبلغ را پرداخت نمایید. بلافاصله بعد از پرداخت مبلغ، سرویس برایتان فعال می شود و می توانید از امکانات بی نظیر بیگ بلو باتن استفاده کنید.

بیگ بلو باتن 5 نفر همزمان

تعداد کاربر همزمان: 5
 • بیگ بلو باتن
تعرفه ماهانه: 100,000 تومان
انتخاب
بیگ بلو باتن 10 نفر همزمان

تعداد کاربر همزمان: 10
 • بیگ بلو باتن
تعرفه ماهانه: 170,000 تومان
انتخاب
بیگ بلو باتن 20 نفر همزمان

تعداد کاربر همزمان: 20
 • بیگ بلو باتن
تعرفه ماهانه: 320,000 تومان
انتخاب
بیگ بلو باتن 30 نفر همزمان

تعداد کاربر همزمان: 30
 • بیگ بلو باتن
تعرفه ماهانه: 400,000 تومان
انتخاب
بیگ بلو باتن 40 نفر همزمان

تعداد کاربر همزمان: 40
 • بیگ بلو باتن
تعرفه ماهانه: 480,000 تومان
انتخاب
بیگ بلو باتن 50 نفر همزمان

تعداد کاربر همزمان: 50
 • بیگ بلو باتن
تعرفه ماهانه: 600,000 تومان
انتخاب
بیگ بلو باتن 60 نفر همزمان

تعداد کاربر همزمان: 60
 • بیگ بلو باتن
تعرفه ماهانه: 862,000 تومان
انتخاب
بیگ بلو باتن 80 نفر همزمان

تعداد کاربر همزمان: 80
 • بیگ بلو باتن
تعرفه ماهانه: 980,000 تومان
انتخاب
بیگ بلو باتن 100 نفر همزمان

تعداد کاربر همزمان: 100
 • بیگ بلو باتن
تعرفه ماهانه: 1,100,000 تومان
انتخاب
بیگ بلو باتن 120 نفر همزمان

تعداد کاربر همزمان: 120
 • بیگ بلو باتن
تعرفه ماهانه: 1,200,000 تومان
انتخاب
بیگ بلو باتن 150 نفر همزمان

تعداد کاربر همزمان: 150
 • بیگ بلو باتن
تعرفه ماهانه: 1,550,000 تومان
انتخاب
بیگ بلو باتن 200 نفر همزمان

تعداد کاربر همزمان: 200
 • بیگ بلو باتن
تعرفه ماهانه: 1,900,000 تومان
انتخاب
بیگ بلو باتن 250 نفر همزمان

تعداد کاربر همزمان: 250
 • بیگ بلو باتن
تعرفه ماهانه: 2,450,000 تومان
انتخاب
بیگ بلو باتن 300 نفر همزمان

تعداد کاربر همزمان: 300
 • بیگ بلو باتن
تعرفه ماهانه: 2,750,000 تومان
انتخاب
بیگ بلو باتن 350 نفر همزمان

تعداد کاربر همزمان: 350
 • بیگ بلو باتن
تعرفه ماهانه: 2,950,000 تومان
انتخاب
بیگ بلو باتن 400 نفر همزمان

تعداد کاربر همزمان: 400
 • بیگ بلو باتن
تعرفه ماهانه: 3,500,000 تومان
انتخاب
بیگ بلو باتن 500 نفر همزمان

تعداد کاربر همزمان: 500
 • بیگ بلو باتن
تعرفه ماهانه: 4,300,000 تومان
انتخاب
بیگ بلو باتن 30 نفر همزمان با ضبط

تعداد کاربر همزمان: 30
 • بیگ بلو باتن
 • قابلیت ضبط کلاس
 • حافظه
تعرفه ماهانه: 590,000 تومان
انتخاب
بیگ بلو باتن 50 نفر همزمان با ضبط

تعداد کاربر همزمان: 50
 • بیگ بلو باتن
 • قابلیت ضبط کلاس
 • حافظه
تعرفه ماهانه: 870,000 تومان
انتخاب
بیگ بلو باتن 100 نفر همزمان با ضبط

تعداد کاربر همزمان: 100
 • بیگ بلو باتن
 • قابلیت ضبط کلاس
 • حافظه
تعرفه ماهانه: 1,450,000 تومان
انتخاب
بیگ بلو باتن 150 نفر همزمان با ضبط

تعداد کاربر همزمان: 150
 • بیگ بلو باتن
 • قابلیت ضبط کلاس
 • حافظه
تعرفه ماهانه: 1,950,000 تومان
انتخاب
بیگ بلو باتن 200 نفر همزمان با ضبط

تعداد کاربر همزمان: 200
 • بیگ بلو باتن
 • قابلیت ضبط کلاس
 • حافظه
تعرفه ماهانه: 2,450,000 تومان
انتخاب
بیگ بلو باتن 300 نفر همزمان با ضبط

تعداد کاربر همزمان: 300
 • بیگ بلو باتن
 • قابلیت ضبط کلاس
 • حافظه
تعرفه ماهانه: 3,600,000 تومان
انتخاب
بیگ بلو باتن 400 نفر همزمان با ضبط

تعداد کاربر همزمان: 400
 • بیگ بلو باتن
 • قابلیت ضبط کلاس
 • حافظه
تعرفه ماهانه: 4,650,000 تومان
انتخاب
بیگ بلو باتن 500 نفر همزمان با ضبط

تعداد کاربر همزمان: 500
 • بیگ بلو باتن
 • قابلیت ضبط کلاس
 • حافظه
تعرفه ماهانه: 5,600,000 تومان
انتخاب
بیگ بلو باتن 600 نفر همزمان

تعداد کاربر همزمان: 600
 • بیگ بلو باتن
تعرفه ماهانه: 4,900,000 تومان
انتخاب
بیگ بلو باتن 600 نفر همزمان با ضبط

تعداد کاربر همزمان: 600
 • بیگ بلو باتن
 • قابلیت ضبط کلاس
 • حافظه
تعرفه ماهانه: 6,750,000 تومان
انتخاب
بیگ بلو باتن 750 نفر همزمان

تعداد کاربر همزمان: 750
 • بیگ بلو باتن
تعرفه ماهانه: 6,150,000 تومان
انتخاب
بیگ بلو باتن 750 نفر همزمان با ضبط

تعداد کاربر همزمان: 750
 • بیگ بلو باتن
 • قابلیت ضبط کلاس
 • حافظه
تعرفه ماهانه: 8,400,000 تومان
انتخاب
بیگ بلو باتن 1000 نفر همزمان

تعداد کاربر همزمان: 1000
 • بیگ بلو باتن
تعرفه ماهانه: 9,500,000 تومان
انتخاب
بیگ بلو باتن 1000 نفر همزمان با ضبط

تعداد کاربر همزمان: 1000
 • بیگ بلو باتن
 • قابلیت ضبط کلاس
 • حافظه
تعرفه ماهانه: 11,500,000 تومان
انتخاب
بیگ بلو باتن 1500 نفر همزمان

تعداد کاربر همزمان: 1500
 • بیگ بلو باتن
تعرفه ماهانه: 12,300,000 تومان
انتخاب
بیگ بلو باتن 1500 نفر همزمان با ضبط

تعداد کاربر همزمان: 1500
 • بیگ بلو باتن
 • قابلیت ضبط کلاس
 • حافظه
تعرفه ماهانه: 15,900,000 تومان
انتخاب
بیگ بلو باتن 2000 نفر همزمان

تعداد کاربر همزمان: 2000
 • بیگ بلو باتن
تعرفه ماهانه: 17,900,000 تومان
انتخاب
بیگ بلو باتن 2000 نفر همزمان با ضبط

تعداد کاربر همزمان: 2000
 • بیگ بلو باتن
 • قابلیت ضبط کلاس
 • حافظه
تعرفه ماهانه: 21,800,000 تومان
انتخاب
بیگ بلو باتن 3000 نفر همزمان

تعداد کاربر همزمان: 3000
 • بیگ بلو باتن
تعرفه ماهانه: 26,800,000 تومان
انتخاب
بیگ بلو باتن 3000 نفر همزمان با ضبط

تعداد کاربر همزمان: 3000
 • بیگ بلو باتن
 • قابلیت ضبط کلاس
 • حافظه
تعرفه ماهانه: 31,800,000 تومان
انتخاب
امتیاز دهید

نظرات و پیشنهادات

Top